วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  
ปีการศึกษา 2561  

1 0121 แผนกวิชาช่างยนต์
2 0131 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3 0132 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4 0141 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5 0142 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6 0143 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 0152 แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
8 0161 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
9 0162 แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
10 0271 แผนกวิชาการขายและการตลาด
11 0272 แผนกวิชาการบัญชี
12 0273 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 0274 แผนกวิชาการเลขานุการ
14 0381 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
15 0411 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16 0151 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
17 0412 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18   ข้อมูลโดยรวมของวิทยาลัย
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด: วันที่ 08/11/2018 เวลา 10:07:15 AM
>> จัดทำโดย ทีมงาน ไอ ที วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร <<