ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
21

• ชาย
155

• หญิง
112

รวม
288


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
58

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
126

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• ไม่ระบุ
81


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
30

• แผนกวิชาช่างยนต์
22

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
28

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาการเลขานุการ
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานประชาสัมพันธ์
17

• งานบุคลากร
16

• งานการเงิน
6

• งานบัญชี
8

• งานพัสดุ
17

• งานอาคารสถานที่
23

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
11

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
10

• งานความร่วมมือ
16

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
32

• งานปกครอง
38

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
46

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
28

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
11

• งานครูที่ปรึกษา
21

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
31

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
27

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
16

• งานทะเบียน
16

• งานวัดผลและประเมินผล
22

• งานสื่อการเรียนการสอน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
36

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
2

• กรรมการตรวจแผนการสอน
19

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
56

• ผู้ดูแลระบบหลัก
11


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสถาพร โพธิ์หวี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการนายยอดเพชร แพรน้อย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายสัจจา มโนมัยนุกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหารนายวรสันต์ ชื่นชม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหารนายสุบรรณ์ ชัยยะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนฝ่ายว่าที่ รต.สาโรจน์ เถกิงสรคันธุ์
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายศุภกร ศรีอาวุธ
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวดาวสกาย พูลเกษ
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางมัทรี รักพงษ์
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ครู
หัวหน้าแผนกนางจุฑารัตน์ เนวะมาตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมศักดิ์ พุฒตาลดง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการนายชัยณรงค์ มีเต็ม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมทัย บัวชื่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายอัครนิตย์ ล่องชูผล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายพงษ์เพชร นาคพงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายคชา กังวาฬ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายภีรภัท วิวัฒน์พงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนายชุมพล ม่วงจีน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครูนายสำเริง คำกมล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนายทวิภพ พินิจลิขิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนางสาวสายฝน สายประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูนางพิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายรัฐติกรณ์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวสุขสิริ อินจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมมนทิพย์ สายเย็น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
หัวหน้างานนางพชรกมล อินทรสูต
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการนายประหยัด แช่มจุ้ย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการนายณรงค์ ตระกูล
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายชุมพล ขัติยะ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายเทอดพล เพชรจันทร์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนางปราณี แสงจันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนายสมบัติ ชิวหา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู เชี่ยวชาญนายฉันทพัฒน์ สมนึกเจริญสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนายศราวุธ สงล่า
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายสัญชัย พิลึก
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางภิมลวรรณ สุพรรณ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวนฤมล ชิดประทุม
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวปอร์ พันธ์ศรี
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการนายปกรณ์ ปัญญาดี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนางสาววิไลรัตน์ ถมทอง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวโชติดา พักเรือนดี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูนางสาวฐิติรัตน์ ไชยวงค์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินณัฏฐชัย เหมือนอินทร์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายชูโชค อิ่มเหว่า
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนางสาววัชรีพร พวงทอง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนายธนภัทร ปานคำ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายนพดล สังข์น้อย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางพชรพร บูชาบุญ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนายสมเกียรติ หะยาจันทา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนายชัด อินทะสี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวจารุภัทร แจ่มประแดง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการนางดัชนีย์ จะวรรณะ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการพิเศษนายไพรฑูรย์ พิลึก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตรีชวโรจน์ ด้วงช้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู ชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตรีพิชิต แสงจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุรศักดิ์ แสนสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนายธนนันท์ มาศธนานันต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายชูชาติ ศรีคมขำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายธีระ ใจตา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนายธวัชชัย พุ่มริ้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายวัชรธน ขอพรกลาง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายเสริมศักดิ์ ชมอุต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายไชยบูรณ์ ประเดิมรัตนกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายนิทัศน์ ศรีเทียมศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายขจรศักดิ์ จันทร์นวล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการนายณัฐดนัย เรือนคำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายปรีชา มลเลื่อน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายมงคล ถนอมสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายวิจิตร พิรารัมย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายนุกูล เทียนการ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายสมนึก ศรีอนงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายเกียรติพงษ์ เพิ่มพัฒนากุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายวาที สุรินทะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครูนายธารางกูล บัวบาน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
ครูนางสาวกานต์ศินี ทวีเสริมสิริสุข
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนายพัณณ์กร จันทร์สมบัติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายเสรี ฤทธิ์กล้า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนางสุจินตนา คงกระพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายชัยลักษณ์ เส้นเศษ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนางสาวสุภาพร ผุดผ่อง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายวิชา กุลมัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาววิชญาพร โกมลกระหนก
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูนางสาวพัชรวดี อ่ำเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายนัฐวุฒิ อุตเรือน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายคมกริช กลิ่นศรีสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนางสาวสุภัชชา สวาทพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูนายทัศนะ คงเพ็ชรศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยว่าที่ร.ต.ชวลิต เอกสินเสริม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายกานต์ฐนพัฒน์ อินทร์มา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนายอำพล แสนหาญ
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ครูนายวัชรพงษ์ ชื่นตา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกิติมาภรณ์ สมบัติพล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูนางศศิธร เพ็ชรอิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวรัตนาวดี ปลื้มใจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยทิพวรรณ กลิ่นกรุด
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วยนายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวกันธิชา สงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนายพิทยา คงปาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนางสาวดุษฏี ระวังภัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐพล มีทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนางสาวกัญญาณัฐ สุริยะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนฐพร ขุนแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนางสาวจีระภา ศรีสุพัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนางสาว วันวิสาข์ ฉลองชน
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครูผู้ช่วยนายธิติพัฒน์ ทองดอนเครื่อง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนายธวัชชัย ไร่จรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูผู้ช่วยนายฐิติพงษ์ แก้วดี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพงศ์พันธ์ เสนาทัศนเสถียร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายฐิติพันธุ์ ภู่งาม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาว สุรีย์รัตน์ อย่าเก่ง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายอุกกริช รอดทุกข์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวัชรากร พะนอจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทร์อ่วม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายจิรศักดิ์ สุริยาส่องแสง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูว่าที่ร.ต.ธีระพล กุลสิงห์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายทรงยศ กำแพงแก้ว
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายกฤษดา สาหร่าย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางมัทนา จีบกล่ำ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูว่าที่ร้อยตรี มนู มุ่งเจริญ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูอัตราจ้างอนุรักษ์ จงรู้รอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวปภัสวรรณ เอี่ยมรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรีณัฐนนท์ จาดคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางสาวบุญเรือน ช่างย้อม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางฐปนัท ปัทมะเสวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายภัทรพงศ์ จันทร์เขียว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่าที่ ร.ต.สุชน แก้วบุรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนภาพร ตั้งแต่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวหทัยชนก วงษ์คำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายณัฐพงศ์ โพธิ์ม่วง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวีรวัตย์ ขันคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายจิรศักดิ์ บุญธานี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูนายชนะศักดิ์ เนื้อไม้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนาย ทิวานนท์ โพธิ์โต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนายรุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายศณพงศ์ สิงห์ธนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวรัตนาภรณ์ แสงเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายธนพลธ์ เพชรวรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสุกานดา ปานช้าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวนันทพร สมนักพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายภาณุพงศ์ วิทยาพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายปุณยวัจน์ สิทธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูนางสาวนพมาศ ศรีวงษ์วรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูนางสาวสุปรียา คันสิงหา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวกนกพร คงเพชรศักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายธนชิต เนียมวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายสยามรัฐ ชุ่มเย็น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายอุกฤษฏ์ สิบรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายพงศ์ปณต ทักคุ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวสุนิตา นาคอ้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอุดมศักดิ์ ทวนพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายก้องตะวัน ประสมญาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายกิตติพงษ์ ดิษฐบรรจง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวณัฐมน อินทร์แม้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายปริญญา ดีไพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายสนธยา นีลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายสุวิชา ขุนณรงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนางสาวนิรชา แซ่หลิ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการดิสดนัย ธนะสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวสุวนันท์ ปั้นเหล็ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมฤทัย เนตรพรมราช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายศักดิ์สิทธิ์ ทิหวาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายภาณุวิชญ์ อู่เงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมโอ เงินทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวพรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวณัฐพร วรรณโก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวสุพัตรา ศิลาเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมาริสา ทิมอ่วม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ฉัตรชัย ยังทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะจันทร์จิรา ยิ้มมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอภิเชษฐ์ รอดเที่ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังญาดานภัส กิติแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อรุณรัช บุญโต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังปัตติยา ช่ออังชัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เกศวลี นีซัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นพดล อินทร์ยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ดวงหทัย เปรมสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ลูกจ้างประจำนายวินัย ตาลเมือง
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)นางสาวศศิธร โมกมัน
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายเอนก บัวนาค
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวนุชนาถ ชุ่มรัศมี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์ เอี่ยมจุฑาวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
เจ้าหน้าที่นายประกิจ เปรมเดช
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวมุทิตา สุดสงวน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวอมาวะศรี แซ่ปึง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางโยทกา ขัติยะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางนิตญา รัตตสนธิกุล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสุดารัตน์ เกษมญาติ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววันทิณี วัดแพง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายศิวกร วัฒนศิริ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวสาธิตา แก้วเกิด
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาววัชราภรณ์ พุ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาววัลลีย์ เกิดพงษ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายทรงพล บำรุงศรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)ว่าที่ร้อยตรีธุวานนต์ คำเลิศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสุดารัตน์ วงษ์อ่อง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายปัญญา เรือศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวภควดี สิทธิกัน
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวสุภาพร แก้วนิคม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุปนัดดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุุธยา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวยูถิกา นวมวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสมบูรณ์ รำไพเราะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายวีระชัย พวงทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสนทญาซิน รัตนปรีชา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายปราโมทย์ อยู่สุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายภาณุพงศ์ รัตนปรีชา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่รัตนา​ โมกข์ศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางพัชราพร กล้าหาญ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายนิทัศน์ กระต่ายทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวจิราภา ปิ่นทอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางนิชาภา ไชยราช
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาววัณนิพิศ ทองสำฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวทิพย์วัลย์ ศรีวงษ์วรรณ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางปิยะวรรณดา เกิดยอด
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวสุนิศา ร่มโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางดาวเรือง คำกมล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางประพิศ สอนเจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวประไพร มาเครือ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวรติกานต์ พรมคำ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกัลยา ระวังภัย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสาวอัจฉรา นิยมวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางอุบล ตาลเมือง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสมญาณี จันทรังษี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวอมรรัตน์ จ้อยสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวพิมพ์นารา จิรัชญานันท์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายธานินทร์ เกิดเนตร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกรัณฑ์ทิพย์ ประจิต
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพชรจินดา งามวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
นักศึกษาฝึกสอนภัทระ กระต่ายทอง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักAdmin Admin
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก